Wspieramy Przyszłych Przedsiębiorców

Gwarancja uzyskania dotacji lub zwrot kosztów!

Nabór na rok 2024 trwa, możesz otrzymać nawet 38 000 zł

Zapewniamy pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację, na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w Brzozowie

Zapewniamy wszystko! Czego potrzebujesz aby osiągnąć sukces!

Sam wniosek o dotację to dopiero początek Twojej przedsiębiorczej przygody, aby osiągnąć sukces potrzebujesz solidnego zestawu narzędzi, odpowiednich dla Twojej działalności.

Wniosek Dotacyjny

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.

0zł z VAT
Dostępny wyłącznie z innymi oferowanymi usługami.

Firmowa Strona Internetowa

Profesjonalna strona internetowa firmy, to w obecnych czasach niezastąpiony element w drodze do sukcesu, jest to wizytówka naszej firmy którą może obejrzeć każdy z dostępem do Internetu.

2 499zł z VAT
Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Identyfikacja Wizualna

Spójny zestaw elementów wizualnych który każda firma powinna posiadać, służy on do prezentowania wizerunku firmy, reklamy oraz szerzenia świadomości marki.

1 899zł z VAT
Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Pozycjonowanie Strony (SEO)

Szereg działań, które skupiają się na osiągnięciu przez stronę jak najwyższych pozycji w organicznych (bezpłatnych) wynikach wyszukiwania na kluczowe frazy powiązane z ofertą.

2 499zł z VAT
Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Promocja w Social Media

Promowanie naszej działalności w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram, pozwala na pozyskiwanie potencjalnych klientów, w szczególności lokalnych, tych z naszej okolicy.

4 699zł z VAT
Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Reklama w Google ADS

Reklamowanie oferowanych przez nas produktów czy usług na platformie Google ADS, to świetny sposób na dotarcie do potencjalnych klientów nie tylko tych lokalnych, ale i z terenów całej Polski.

7 399zł z VAT
Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Wybierz pakiet i zyskaj dodatkowe 5% rabatu!

To żadna tajemnica że w pakiecie jest zawsze taniej ! Zdecyduj się na jeden z poniższych pakietów i odbierz dodatkowe -5% zniżki.

Pakiet Firma GO

Idealne rozwiązanie dla każdej nowej działalności gospodarczej, zawiera w sobie najważniejsze elementy które powinna posiadać każda szanująca się firma.

4 597 zł z VAT

4 367 zł z VAT

Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Pakiet Firma UP

Rozwiązanie oferujące dodatkowe możliwości dla Twojej firmy, pomagające nie tylko zaistnieć jako działalność, ale i jednocześnie wypromować stronę firmową online.

7 096 zł z VAT

6 741 zł z VAT

Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Pakiet Firma PREMIUM

Ten pakiet zawiera w sobie pełen zakres usług, od właściwego zaprezentowania firmy, po jej skuteczna reklamę w Internecie. Zestaw usług i produktów który maksymalizuje osiągnięcie sukcesu działalności gospodarczej.

14 495zł z VAT

13 770zł z VAT

Płacisz PO otrzymaniu dotacji.

Zaufaj firmie, która wspiera przyszłych przedsiębiorców!

Nie zwlekaj dłużej!
Zapewnij sobie większe szanse na sukces!

Wyślij Wiadomość

Zadzwoń Teraz

godziny pracy: 9:00 - 17:00

Umów Spotkanie

Kryteria ubiegania się i przyznawania przez Starostę Brzozowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej bezpośrednio i jednoznacznie związanego z rodzajem planowanej działalności, o wartości jednostkowej min 100,00 zł brutto (minimalna wartość jednostkowa 100 zł brutto nie dotyczy zakupu środków dydaktycznych np. podręczników) oraz pomoc prawną, konsultację i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej do 3% kwoty przyznanych środków.

2. W sytuacji gdy w trakcie trwania umowy nastąpi utrata bądź zniszczenie wyposażenia zakupionego w ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wnioskodawca winien niezwłocznie uzupełnić braki z własnych środków finansowych.

3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane na zakup pojazdów samochodowych do wysokości 50 % wnioskowanych środków gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • samochód ciężarowy z jednym rzędem siedzeń (2 lub 3 miejscowy) i ścianą grodziową,
 • samochód ciężarowy z otwartą częścią do przewozu ładunku,
 • lub samochód ciężarowy tzw. brygadówka (kabina kierowcy i nadwozie do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielny element pojazdu),
 • pojazd samochodowy będący pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym,
 • samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy,
 • minibus przystosowany do przewozu osób (pod warunkiem prowadzenia działalności w tym
 • zakresie).
 

4. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem posiadanego przez Urząd limitu środków na ten cel.

5. Wnioski złożone w Urzędzie poddawane są w pierwszej kolejności ocenie formalnej. Osoby składające wnioski niekompletne lub nie zawierające pełnych informacji są wzywane pisemnie do uzupełnienia braków. Wniosek nie uzupełniony i nie spełniający kryteriów formalnych rozpatrywany jest negatywnie bez poddawania dalszej ocenie merytorycznej. O negatywnym wyniku formalnej weryfikacji wniosku oraz o stwierdzonych przeszkodach informuje się pisemnie stronę. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, podlegają weryfikacji przez Komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy stosownym zarządzeniem, wg następujących kryteriów:

 • merytoryczne wypełnienie wniosku,
 • opis planowanego przedsięwzięcia (preferowany rodzaj działalności gospodarczej według kolejności: produkcja, usługi i handel)
 • zakres planowanej inwestycji
 • podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności gospodarczej, stopień przygotowania do rozpoczęcia działalności /lokal, posiadane wyposażenie, dokumentacja techniczna, wkład własny (finansowy, trwały] itp.,
 • posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnego, ukończone szkolenia i kursy, głównie pod kątem przydatności do rozpoczęcia planowanej działalności gospodarczej, 
 • charakterystyka klientów i konkurencji,
 • ocena ryzyka przedsięwzięcia (obejmująca również aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy) pod  kątem zdolności do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego zysku i samofinansowania się w przyszłości, ocena szans powodzenia firmy w przyszłości,
 • opinię doradcy klienta w uzasadnionych przypadkach.
 

6. W razie potrzeby Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z osobą składającą wniosek w celu ustalenia stopnia przygotowania do rozpoczęcia planowanej działalności. Sprawdzany może być również stan lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.

7. Przyznanie wnioskodawcy środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Przez cały okres trwania umowy Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zastrzega sobie ocenę przebiegu jej realizacji w formie prowadzenia czynności sprawdzających i monitoringu.

9. Wydatkowanie przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy udokumentować fakturami lub rachunkami wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w przypadku płatności w formie przelewu.

 • W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem osób trzecich (płatność za pobraniem) lub zakupów realizowanych za pośrednictwem serwisów (typu Allegro, PayU, PayPal, itp.) wymagane jest dostarczenie informacji od sprzedawcy o zapłacie za zakupiony towar z podaniem daty zapłaty.
 • W przypadku zakupu pojazdu/środka transportu należy okazać dokument potwierdzający jego zarejestrowanie. Umowy kupna – sprzedaży nie będą uwzględniane. Zakupy nie mogą być dokonywane od osób najbliższych w szczególności: wstępnych, zstępnych, teściów, rodzeństwa i ich współmałżonków oraz na współwłasność.
 • Dopuszcza się możliwość zakupu rzeczy używanych wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków i wyłącznie od podmiotów/przedsiębiorców, których przedmiot/zakres działalności jest związany z przedmiotem sprzedaży przy jednostkowej kwocie minimalnej zakupu wynoszącej co najmniej 5 tys. zł. 
 • W przypadku takiego zakupu wymagane jest przedstawienie wyceny rzeczoznawcy oraz oświadczenie sprzedającego, że zakup nie został wcześniej sfinansowany ze środków publicznych w tym Funduszu Pracy.
 • W przypadku stwierdzenia, że wartość sprzętu używanego przewyższa wartość podobnego sprzętu nowego, Urząd może podjąć decyzję o nie zaliczeniu kosztów kwestionowanego zakupu. Wyklucza się zakup rzeczy używanych, które w ostatnich 7 latach były finansowane ze środków publicznych, w tym z Funduszu Pracy.
 

10. W przypadku dokonania, w ramach wnioskowanych środków, zakupu za granicą wymagane jest przedstawienie przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (wymagane jest tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego).

11. Przy rozliczaniu wydatkowania udzielonych środków na podjęcie działalności gospodarczej dopuszcza się maksymalnie 10 % różnicę między kwotą poszczególnych zakupów wynikającą ze specyfikacji, a faktycznie poniesioną – pod warunkiem zachowania wymogów wymienionych w pkt 1 Kryteriów, przy czym łączna suma zakupów winna odpowiadać co najmniej kwocie przyznanych środków.

12. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej a nie przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej tj. działalności utworzonej w tym samym miejscu i tego samego rodzaju co poprzednia – w wyniku odkupienia sprzętu, wyposażenia lub środków obrotowych od poprzedniego właściciela bądź przystąpienie do spółki.

13. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie. Preferowanymi formami zabezpieczenia środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej są:

 • a. poręczenie cywilne (wraz ze zgodą współmałżonka),
 • b. gwarancja bankowa,
 • c. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.


14.W przypadku zabezpieczenia w postaci poręczenia cywilnego poręczycielem może być:

 • osoba fizyczna osiągająca stałe dochody z tytułu zatrudnienia i pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ustanowienia zabezpieczenia, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne i która nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba taka winna przedstawić dowód osobisty (w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej również akt notarialny o rozdzielności majątkowej) oraz zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy) na druku powiatowego urzędu pracy, oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła dochodu i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, na druku powiatowego urzędu pracy.
 • osoba fizyczna posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej lub czasowej przyznanej na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ustanowienia zabezpieczenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne i która nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba taka winna przedstawić: dowód osobisty (w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej również akt notarialny o rozdzielności majątkowej), zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty, emerytury lub zamiennie decyzje o przyznaniu renty, emerytury wraz z ostatnim odcinkiem renty, emerytury (dowodu wpłaty na konto), oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła dochodu i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, na druku powiatowego urzędu pracy.
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej), która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne i która nie jest już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia. Osoba taka winna przedstawić dowód osobisty (w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej również akt notarialny o rozdzielności majątkowej), wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) oraz rozliczenia rocznego za rok ubiegły (zamiennie zaświadczenia z US o dochodach za rok ubiegły), oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła dochodu i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, na druku powiatowego urzędu pracy.
 • osoba prawna (spółki kapitałowe – spółka akcyjna, spółka z o.o. lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale mający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych), której działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Osoba taka winna przedstawić dokument rejestracyjny z KRS, a także zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia). Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła dochodu i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, na druku powiatowego urzędu pracy.

15. Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów wymaganych jest co najmniej dwóch poręczycieli.

16. Poręczycielem może być osoba osiągająca dochody w wysokości nie niższej, niż:

 • 4 700,00 zł brutto/miesięcznie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ustanowienia zabezpieczenia) lub
 • 4 700,00 zł brutto/miesięcznie z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub
 • 2 700,00 zł brutto/miesięcznie z tytułu emerytury lub renty (przyznanej na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ustanowienia zabezpieczenia).

17. W sytuacji, gdy jednym z poręczycieli jest osoba osiągająca dochody z emerytury lub renty wymagane jest aby drugim poręczycielem była osoba osiągająca dochody z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

18. Poręczycielem nie może być:

 • współmałżonek wnioskodawcy, z wyjątkiem osób posiadających rozdzielność majątkową,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na podstawie PIT 28),
 • osoba, która ukończyła 70 lat życia,
 • osoba, która jest poręczycielem zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie będącej w trakcie realizacji, (osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, bonu na zasiedlenie).
 • osoba, której aktualne zobowiązania finansowe pomniejszają dochody, o których mowa w pkt 16. 19. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w pkt 12, lit b Kryteriów – kwota gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 50 % przyznanej kwoty (zaokrąglona do pełnych setek złotych), a okres na który zostaną ustanowione zabezpieczenia wynosić będzie min 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w pkt 12, lit c Kryteriów – kwota zablokowanych środków będzie podwyższona o 100 % przyznanej kwoty (zaokrąglona do pełnych setek złotych), a okres na który zostaną ustanowione zabezpieczenia wynosić będzie min 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

20. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanych środków, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

21. Do przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umowy wymagana jest zgoda współmałżonka osoby otrzymującej środki i zgoda współmałżonka poręczyciela złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. Zgoda nie jest wymagana w przypadkach rozwodu, separacji – potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu, rozdzielności majątkowej – potwierdzonej aktem notarialnym.

22. Rozliczenie wydatkowania środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozliczenie zawiera informację, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

23. Ostateczne rozliczenie wykonania umowy nastąpi po:

a) przedłożeniu przez wnioskodawcę oryginałów zaświadczeń:

 • potwierdzającego nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy i o niezaleganiu w płatnościach, wydanych na wniosek prowadzącego działalność gospodarczą przez właściwy Urząd Skarbowy,
 • potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i o niezaleganiu w płatnościach wydanych na wniosek prowadzącego działalność gospodarczą przez właściwy Odział ZUS/KRUS

b) potwierdzenia przez PUP faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej – na podstawie wyników kontroli.

24. Niniejsze kryteria obowiązują od dnia 01.01.2024 r.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania ;)

Poznajmy się ;)

Zaprojektowane przez ROCKET